Stowarzyszenie 8R

W listopadzie 2015 roku na zebraniu założycielskim do życia zostało powołane Stowarzyszenie 8R (w skrócie S8R).

Celem działania S8R jest popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji, rozwój i stałe podnoszenie poziomu kondycji psychofizycznej, doraźne lub zorganizowane uczestnictwo w aktywności fizycznej jak również jej organizowanie, w szczególności przy wykorzystaniu replik broni, techniki i wiedzy wojskowej.

Celem Stowarzyszenia jest:
– Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
– Integracja środowiska airsoftowego i surwiwalowego.
– Działalność edukacyjno-szkoleniowa.
– Upowszechnianie wiedzy dotyczącej militariów i wojskowości.
– Propagowanie sportów strzeleckich, biegów i marszów na orientację
– Rozwój świadomości narodowej i patriotycznej.
– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
– Działalność wspomagająca porządek i bezpieczeństwo publiczne.
– Propagowanie postaw patriotycznych i pro-obronnych.
– Promocję i organizację wolontariatu.
– Działanie na rzecz szerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
– Systematyczne doskonalenie umiejętności sportowych członków Stowarzyszenia.
– Wymianę i rozpowszechnianie informacji.
– Udział członków Stowarzyszenia w grach terenowych, szkoleniach i symulacjach militarnych.
– Organizowanie gier terenowych, szkoleń i symulacji militarnych.
– Współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi.
– Podnoszenie umiejętności kadry szkoleniowej.
– Organizowanie, współorganizowanie i udział w imprezach o charakterze masowym, promujących sport i rekreacje a także integrujących społeczności lokalne.
– Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych.
– Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
– Krzewienie rywalizacji w duchu fair-play.

Stowarzyszenie 8R oficjalnie rozpoczęło działalność w dniu 30.11.2015 r.
Posiada osobowość prawną i decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszcz jest zarejestrowane w ewidencji klubów sportowych w formie stowarzyszeń pod numerem 86.
REGON: 363121343
NIP: 554-29-33-995

Siedziba stowarzyszenia:
ul. Stefanii Tuchołkowej 1/11
85-795 Bydgoszcz