Statut Stowarzyszenia 8R

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Stowarzyszenie sportowe nosi nazwę: Stowarzyszenie 8R zwane jest dalej w skrócie S8R lub Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie działa zgodnie z niniejszym statutem, uchwałami Zarządu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. S8R jest stowarzyszeniem zarejestrowanym , posiada osobowość prawną i jest zawiązane na czas nieokreślony.

§2

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu: S8R
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 7. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 8. Stowarzyszenie może prowadzić sekcje w różnych dyscyplinach sportu.
 9. Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci, godła, flagi, barw, odznak, znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby realizacji zadań Stowarzyszenia
§3

Celem działania S8R jest popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji, rozwój i stałe podnoszenie poziomu kondycji psychofizycznej, doraźne lub zorganizowane uczestnictwo w aktywności fizycznej jak równiej jej organizowanie, w szczególności przy wykorzystaniu replik broni, techniki i wiedzy wojskowej.
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 2. Integracja środowiska airsoftowego i surwiwalowego.
 3. Działalność edukacyjno-szkoleniowa.
 4. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej militariów i wojskowości.
 5. Propagowanie sportów strzeleckich, biegów i marszów na orientację
 6. Rozwój świadomości narodowej i patriotycznej.
 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 8. Działalność wspomagająca porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 9. Propagowanie postaw patriotycznych i pro-obronnych.
 10. Promocję i organizację wolontariatu.
 11. Działanie na rzecz szerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Systematyczne doskonalenie umiejętności sportowych członków Stowarzyszenia.
 2. Wymianę i rozpowszechnianie informacji.
 3. Udział członków Stowarzyszenia w grach terenowych, szkoleniach i symulacjach militarnych.
 4. Organizowanie gier terenowych, szkoleń i symulacji militarnych.
 5. Współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi.
 6. Podnoszenie umiejętności kadry szkoleniowej.
 7. Organizowanie, współorganizowanie i udział w imprezach o charakterze masowym, promujących sport i rekreacje a także integrujących społeczności lokalne.
 8. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych.
 9. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
 10. Krzewienie rywalizacji w duchu fair-play.

§5

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.
Wszelkie środki, uzyskane w ramach działalności S8R, przeznacza się wyłącznie na cele statutowe.

Rozdział III
Sposób nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków

§6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, mająca zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i przyjęta uchwałą Zarządu.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba małoletnia, poniżej 18 roku życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego, która będzie realizować cele Stowarzyszenia i zostanie przyjęta poprzez uchwałę Zarządu. Członek ten nie posiada prawa głosu i prawa wyboru do władz Stowarzyszenia do czasu uzyskania pełnoletności.
 3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna bądź prawna popierająca cele Stowarzyszenia.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności Stowarzyszenie. Godność ta nadawana jest poprzez uchwałę Zarządu.

§7

 1. Nabycie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na wniosek kandydata po rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia. Warunkiem rozpatrzenia wniosku kandydata jest wpłata wpisowego w wysokości ustalanej każdorazowo przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może odstąpić od pobrania wpisowego w szczególnych przypadkach.
 3. Nabycie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na wniosek kandydata po rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
 6. Zarząd Stowarzyszenia może odrzucić wniosek o członkostwo zwyczajne lub wspierające w przypadku wystąpienia wątpliwości co do osoby kandydata.
 7. W przypadku odrzucenia przez Zarząd Stowarzyszenia wniosku o członkostwo w Stowarzyszeniu, kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały zarządu o odrzuceniu wniosku o przyjęcie w poczet członków.
 8. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 9. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania złożonego na uchwałę zarządu o odrzuceniu wniosku o przyjęcie w poczet członków jest ostateczna.

§8

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do wszystkich organów Stowarzyszenia
 2. występować z wnioskami do władz Stowarzyszenia
 3. brać udział w działaniach statutowych Stowarzyszenia
 4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zgodnych z celami działania Stowarzyszenia.

§9

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 2. dbać o dobre imię i godnie reprezentować Stowarzyszenie
 3. terminowo opłacać składki i uiszczać inne opłaty ustalone przez władze Stowarzyszenia
 4. przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

§10

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
 2. dbać o dobre imię i godnie reprezentować Stowarzyszenie,
 3. przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

§11

Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. dbać o dobre imię i godnie reprezentować Stowarzyszenie,
 2. przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

§12

Ustanie członkostwa następuje w wyniku:

 1. śmierci
 2. pisemnego, dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na ręce Zarządu.
 3. prawomocnego wyroku sądu o utracie praw publicznych.
 4. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:
  a/ z powodu łamania statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
  b/ z powodu braku aktywności i udziału w działaniach Stowarzyszenia
  c/ z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia
  d/ z powodu nie opłacenia składek lub innych opłat ustalonych przez władze Stowarzyszenia w wyznaczonym terminie lub przez okres dłuższy niż 3 miesiące
  e/ na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  f/ z powodu postępowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

§13

W przypadkach opisanych w §12 pkt.1,2 i 3 Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków. Uchwała Zarządu w tym przedmiocie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
W przypadkach opisanych w punkcie 4 Zarząd rozpatruje wniosek i podejmuje uchwałę w trybie głosowania o skreśleniu z listy członków, a zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania złożonego na uchwałę Zarządu o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

§14

Władzami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

§15

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Każdy kandydat może zostać zgłoszony przez grupę co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Wszystkie głosowania są jawne i odbywają się poprzez podniesienie ręki lub wyartykułowanie oświadczenia woli głosem.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. W przypadku głosowań, w razie równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd jako sprawozdawcze co najmniej raz w roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze co 5 lat.
  Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. W razie nie dojścia Walnego Zebrania do skutku z powodu braku quorum, może się ono odbyć w drugim terminie 30 minut później w tym samym miejscu.
  Jest ono uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę uczestników.
 5. Przez obecność członka, Stowarzyszenie rozumie osobiste stawiennictwo w miejscu zebrania bądź, o ile to możliwe, gotowość członka do wyrażenia woli na odległość w czasie rzeczywistym za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu.

§17

 1. Walnemu Zebraniu przewodniczy przewodniczący wybrany w głosowaniu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia za wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Do liczenia głosów powołuje się komisję skrutacyjną lub może ono zostać powierzone przez przewodniczącego zebrania jednemu z członków Stowarzyszenia.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§19

 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i statutem.
 2. Zarząd składa się z trzech osób: prezesa, sekretarza oraz skarbnika
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 5. Do kompetencji Zarządu należą:
  a/ realizacja celów Stowarzyszenia
  b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
  c/ sporządzanie planów pracy i budżetu
  d/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
  e/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
  f/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
  g/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków
  h/ przyjmowanie i skreślanie członków
  i/ określanie wysokości oraz terminów składek i innych opłat
  j/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników
  k/ ustalanie regulaminów wewnętrznych
 6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania pism i innych dokumentów upoważniony jest każdy członek Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.
 8. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 9. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów)

§20

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a/ kontrolowanie działalności Zarządu
  b/ składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków
  c/ prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu
  d/ składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
  e/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
  f/ zatwierdzanie okresowych sprawozdań finansowych.

§21

 1. Jeżeli w trakcie kadencji skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu może on zostać uzupełniony maksymalnie o brakującą liczbę członków zgodnie z §19, pkt.2 i §20, pkt.2 statutu przez organ, który uległ zmniejszeniu.
 2. Powołanie następuje na okres do końca kadencji.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§22

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

§23

Środki finansowe na realizację zadań statutowych S8R uzyskuje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, zapisów i spadków,
 3. dotacji,
 4. z majątku S8R,
 5. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Stowarzyszenie także przy udziale innych osób fizycznych i prawnych,
 6. innych źródeł.

§24

Majątek jest własnością całego stowarzyszenia i służy realizacji jego celów statutowych.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§25

 1. Podjęcie uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zawiera informację o powołaniu likwidatora i winna określać tryb likwidacji majątku oraz cel na który ma zostać on przeznaczony.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia należy zgłosić do organu rejestrowego.